Všeobecné obchodné podmienky

Internetového obchodu

I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
  len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim – spoločnosťou STAVIVO IBV, s. r. o., Zvolenská cesta 279/1, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 46168095, DIČ: 2023260492, IČ DPH: SK2023260492, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 20187/S, e-mail: info@stavbaren.sk, tel.: 0918 800 520 (ďalej len „predávajúci") a kupujúcim (t.j. spotrebiteľom ako fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo povolania), ktorá uzatvára Kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „internetový obchod") – www.stavbaren.sk.
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 4. Tieto obchodné podmienky a Kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. V katalógu internetového obchodu môžu byť použité aj ilustračné obrázky. Technické zmeny a prípadné chyby vyhradené. V katalógu internetového obchodu sa môže nachádzať aj sortiment, ktorý sa vyrába z prírodných materiálov, preto sa u nich môže vyskytnúť menší, alebo väčší rozdiel vo farebnosti a štruktúre, taktiež pôsobením rôzneho denného svetla sa môžu prejaviť jemné farebné rozdiely. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a ostatných súvisiacich poplatkov (ako napríklad poplatok za likvidáciu elektro odpadu a pod.). Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
 2. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje). Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 3. Náklady spojené s uvedením tovaru do prevádzky, montážou, alebo prípadným vynášaním tovaru prepravcom (pokiaľ to nie je uvedené vo všeobecných podmienkach zvoleného prepravcu) nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci ani nie je povinný takéto služby kupujúcemu poskytnúť.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
 5. V prípade akciovej ceny s poznámkou „do vypredania zásob“ – sú tieto ceny platné len do vypredania zásob.

III.

Objednávka tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám..
 2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar („vložením“ do „nákupného košíka“), zadá počet kusov tovaru, spôsob dopravy a úhrady (po výbere spôsobu dopravy sa kupujúcemu zobrazí cena za dopravu), prípadne  uvedie dodaciu adresu (ak je odlišná od fakturačnej).
 2. Pred odoslaním objednávky je  kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 3. Okamžite po prijatí objednávky zašle automaticky predávajúci kupujúcemu potvrdenie tzv. Prijatie objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto Prijatie objednávky sa považuje za uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je teda uzatvorená už momentom doručenia Prijatia objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
 4. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky alebo e-mailom na kontakty predávajúceho uvedené v týchto obchodných podmienkach (čl. I. Základné ustanovenia, bod č. 2).
 5. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické Prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú Ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový Návrh kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až keď kupujúci potvrdí pozmenenú Ponuku predávajúcemu a ten doručí na e-mail kupujúceho nové Prijatie objednávky.
 6. Predávajúci nezodpovedá za to, že kupujúci neprijal príslušnú elektronickú komunikáciu, poprípade aj objednaný tovar, ak bolo doručenie na adresu uvedené zo strany kupujúceho. Predávajúci nie je povinný, ani oprávnený kontrolovať správnosť kupujúcim zadaných údajov pri objednávke (dopyte) tovaru. Kupujúci zodpovedá za správnosť a náležitosť vyplnených údajov a nesie všetky riziká spojené s tým, aké údaje pri objednaní tovaru zadal.
 7. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že s ohľadom na realizáciu nákupu prostredníctvom internetového obchodu a aktualizáciu príslušných údajov na ňom sa môže stať, že kupujúcim objednaný tovar je už vypredaný (aj napriek tomu, že na stránkach internetového obchodu je doposiaľ uvedený ako dostupný). V takomto prípade bude predávajúci informovať o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne potom, ako to zistil. V prípade, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na predĺžení termínu objednávky, či inej zmene objednávky, Kúpna zmluva zaniká a žiadna zo strán nie je oprávnená požadovať od tej druhej akékoľvek náhrady. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, predávajúci vráti finančné prostriedky kupujúcemu v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 8. V prípade tovarov (ako napr. farby, najmä interiérové, omietky, alebo reťaze, laná,...... ), ktoré majú v popise uvedenú poznámku: „Odtieň namiešaný na objednávku - bez možnosti odstúpenia od zmluvy“, alebo „Tovar upravený na mieru – bez možnosti odstúpenia od zmluvy“ a predávajúci potvrdil kupujúcemu prijatie objednávky zaslaním Prijatia objednávky, už nie je možné odstúpiť od zmluvy zo strany kupujúceho (keďže sa jedná o tovar „na mieru“ – teda zhotovený, upravený podľa špecifických požiadaviek kupujúceho) – kupujúci je povinný za tovar riadne a včas zaplatiť celú kúpnu cenu a tovar prevziať.

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb

V.

Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne (v prípade platby vopred, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom pripísania platby na účet predávajúceho) a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list - tam, kde je nutný, dodací list, ... ),
 • vystaviť kupujúcemu daňový doklad – faktúru a to najneskôr do 15 dní odo dňa dodania tovaru, prípadne do 15 dní odo dňa prijatia platby, ak bola prijatá pred dodaním objednaného tovaru.
 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 3. Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho odmietnuť z dôvodu opakovaného porušenia povinností kupujúceho alebo opakovaného nevyzdvihnutia objednaného tovaru. V prípade, že už kupujúci zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu vrátená.

VI.

Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:
 • prevziať objednaný tovar uvedený v Potvrdení objednávky,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy tak, ako je to uvedené v čl. VIII. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

VII.

Dodacie a platobné podmienky

 1. Tovar zasielaný kupujúcemu je riadne zabalený – v závislosti od jeho charakteru, vlastností , rozmerov a hmotnosti (napr. kartónová krabica, strečová fólia,...).
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, kúpnou cenou sa rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. V prípade, ak je tovar zasielaný na drevených paletách, tieto sú už súčasťou kúpnej ceny tovaru. Kupujúci má možnosť  na vlastné náklady bezplatne vrátiť drevené palety do kamenných predajní predávajúceho a to buď na adresu Zvolenská cesta 279/1, 974 05  Banská Bystrica, alebo Železničná 246, 050 01  Revúca.
 4. Cena dopravného a balného je stanovená pre Slovenskú republiku a jej výška  závisí od hmotnosti a rozmerov zásielky. Maximálna dĺžka zásielky je stanovená na 175 cm. Cena dopravného a balného uvedená v Potvrdení o prijatí objednávky je správna a záväzná.
 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 • dobierkou platenou v hotovosti, alebo platobnou kartou pri odovzdaní tovaru,
 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány ComGate a to buď bankovým tlačítkom, alebo platobnou kartou,
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho vedený vo:
 • VÚB, a.s. – SK02 0200 0000 0028 8640 7959
 • Tatra Banka, a.s. – SK93 1100 0000 0026 2775 6863 .
 1. V prípade platby dobierkou platenou v hotovosti, alebo dobierkou platenou platobnou kartou je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Na dobierku je možné platiť len za zásielku v celkovej maximálnej hodnote 5 000,-- EUR (vrátane DPH a ceny za dopravu).
 2. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 3. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na bankový účet je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu sa považuje za splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
 5. Voľba spôsobu dodania tovaru sa vykonáva počas objednávania tovaru, pričom zákazníkovi je vždy prioritne ponúkaný najvhodnejší a aj z hľadiska ceny najvýhodnejší spôsob dodania (niekedy vzhľadom na rozmery, hmotnosť, vlastnosti, a iné špecifiká tovaru je kupujúcemu ponúknutý len jeden jediný spôsob dodania) .
 6. Termín dodania je v závislostí od prevádzkových možností predávajúceho štandardne do 3 – 5 pracovných dni (najneskôr však do 30 kalendárnych dní) od dátumu doručenia Prijatia objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho (teda od uzavretia Kúpnej zmluvy).
 7. Pri záujme o nákup tovaru, ktorý momentálne nie je skladom je kupujúcemu odporučené kontaktovať Zákaznícku podporu, kde predávajúci informuje kupujúceho o možnom termíne dostupnosti a doručenia takéhoto tovaru.
 8. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v Prijatí objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe individuálnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 9. Tovar je kupujúcemu doručený na adresu určenú kupujúcim v objednávke, potvrdenú predávajúcim v Potvrdení objednávky (táto adresa sa považuje za miesto dodania tovaru). Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní, alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru (ak to prepravca vyžaduje). V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke,  je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu sa odporúča kupujúcemu skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi, za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim sa odporúča, aby kupujúci spolu s prepravcom  spísali záznam o rozsahu a povahe poškodenia (ten by mal byť podpísaný aj prepravcom, aj kupujúcim). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, alebo napr. zľavu na tovar, či iný benefit a v prípad neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu vôbec prevziať.
 11. Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť doručenej zásielky tovaru a o prípadných rozdieloch ihneď informovať predávajúceho formou reklamácie.
 12. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich zistení, Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na použitie/ na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
 13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s Kúpnou zmluvou tak neurobil.

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel Kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Pokiaľ je Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
 • odo dňa prevzatia tovaru, ak je predmetom Kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene
 • odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom Kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
 • odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.
 1. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy , predmetom ktorej je:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho (ako napr. všetky odtiene farieb namiešané na objednávku, ktoré sú v popise tovaru jasne označené: "„Odtieň namiešaný na objednávku - bez možnosti odstúpenia od zmluvy“, alebo napr. reťaze, laná,... odrezané, alebo inak upravené presne podľa požiadaviek kupujúceho, ktoré sú v popise tovaru jasne označené: Tovar upravený na mieru – bez možnosti odstúpenia od zmluvy“),
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (ako napr. špeciálne pásky , zakrývacia fólia, náhradné valce,...),
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa  článku VIII., odseku 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Odstúpenie od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v článku VIII., odseku 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim (je súčasťou Prijatia objednávky). Formulár (editovateľné pdf)Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujôcemu bezodkladne prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od Kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci znáša všetky náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou, alebo iným bežným prepravcom.
 4. Ak odstúpi kupujúci od Kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od doručenia Odstúpenia od Kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov, ktoré od kupujúceho prijal, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa prvej vety tohto odseku pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho vrátený
 5. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim (dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim). Tovar nemožno zaslať naspäť dobierkou – predávajúci takýto tovar neprevezme.
 6. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale (vrátenie tovaru v pôvodnom obale nie je povinnosťou). Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny, ak sa na tom zmluvné strany spoločne dohodnú.
 7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

IX.

Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru  na základe reklamy,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá  akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Predávajúci nezodpovedá za rozpor s Kúpnou zmluvou, ak:
 • kupujúci vadu tovaru spôsobil sám (nesprávnym používaním tovaru, opotrebením, mechanickým poškodením, alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou, alebo nesprávnym spôsobom použitia ako je uvedené v návode na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi SR, nesprávnym skladovaním mimo doporučený rozsah teplôt, či prudkým prechodom teplôt prostredia,...),
 • dôjde k poškodeniu ochranných štítkov umiestnených na vybraných druhoch tovaru,
 • dôjde k používaniu tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • poškodenie bolo spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou, náhodnou skazou, neodvrátiteľnými alebo  nepredvídateľnými udalosťami, alebo inou živelnou udalosťou po prevzatí tovaru kupujúcim,
 • reklamácia kupujúceho odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu záručnej doby,
 1. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia (záručná doba). Záručná doba pri použitej veci je len 12 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 2. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Napr. životnosť batérií a akumulátorov  - pokles kapacity -  je prirodzenou vlastnosťou/javom, ktorý navyše môže byť ovplyvnený aj počtom nabíjacích cyklov, spôsobom nabíjania, vybíjania a spôsobom skladovania, teda sa nejedná o chybu/vadu (vzhľadom na to, že k opotrebovaniu dochádza pri bežnom používaní tovaru, právo z vadného plnenia je možné uplatniť iba pri poškodení batérie).
 3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto článku obchodných podmienok sa neuplatnia:
 •  pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 • pri opotrebení tovaru spôsobenom jeho obvyklým užívaním,
 • pri použitom tovare pre vadu zodpovedajúcu miere používania, alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru,
 • pri tovare na ktorom bol urobený zásah neoprávnenou osobou,
 • pri tovare, ktorý bol nesprávne, či nadmerne používaný.
 1. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
 2. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • v prípade vady, ktorú je možné odstrániť: - bezplatné odstránenie vady tovaru, alebo výmenu tovaru za nový,
 • v prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť: - primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 1. Podstatné je také porušenie Kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 2. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľnej vady po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 3. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.
 4. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 5. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
 6. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
 7. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje (a to bezodkladne po prijatí reklamácie). V súvislosti v vybavením reklamácie je predávajúci povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 8. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.  Uplynutie tejto lehoty bez vybavenia reklamácie sa považuje za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy a kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy je doručený prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
 9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.

X.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho neskorších noviel (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 zákona o ARS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line . Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 2. Cieľom uvedeného zákona je možnosť zákazníka riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne (prípadne  len s minimálnymi nákladmi). Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi   spotrebiteľom (kupujúcim, zákazníkom) a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom. Avšak možnosť obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.
 3. Orgánom dozoru alebo dohľadu nad činnosťou prevádzkovateľa internetového obchodu predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava (P.O. BOX 29),  Inšpektorát  SOI  pre  Banskobystrický  kraj  so  sídlom:  Dolná 46,  974 00 Banská Bystrica. 


    

XI.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.
 3. Kupujúci potvrdením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu v zmysle aktuálne platného zákona o DPH súhlas so zaslaním faktúry elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za poškodenie údajov dokladu, ktoré boli spôsobené poruchou na telekomunikačnej trase pri použití internetu.

XII.

Osobné údaje

 1. Všetky osobné údaje kupujúceho sú predávajúcim ako prevádzkovateľom spracovávané v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a súčasne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“). Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na www.stavbaren.sk v časti – Ochrana osobných údajov.

      Kupujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje predávajúcemu osobné údaje na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia Kúpnej zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami. Tento internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže tento internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník). Predávajúci poskytne údaje kupujúceho uvedeným príjemcom: kuriérskej spoločnosť, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, Slovenskej obchodnej inšpekcii, živnostenskému úradu, Znaleckým ústavom a znalcom a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia.  Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich zmene. V prípade, ak kupujúci predávajúcemu neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (resp. 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú). Kupujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané predávajúcim, má právo od predávajúceho požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu a právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Kupujúci má právo na prenosnosť týchto údajov, ak je to technicky možné. Ak sú žiadosti kupujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. S prípadnými otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov je možné kontaktovať prevádzkovateľa   písomne e-mailom na adrese info@stavbaren.sk , poštou na adrese Zvolenská cesta 279/1 , Banská Bystrica, 974 05  alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0918 800 520.

XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok, teda pre vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodujúce znenie všeobecných obchodných podmienok účinné ku dňu vytvorenia príslušnej objednávky zo strany kupujúceho. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stráne elektronického obchodu predávajúceho.
 7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23. 05. 2023.